Nový občanský zákoník polopatě

Pomůžeme Vám seznámit se s novými pojmy!
Neváhejte nás oslovit, pokud si nebudete vědět s něčím rady.

REKODIFIKACE PRÁVA

 1. rekodifikace práva je přijetí nového zákona
 2. zrušil se občanský zákoník = nyní nový občanský zákoník 89/2012 Sb

PRÁVO STAVBY

 1. zatěžuje cizí pozemek tak, že osoba s tímto právem je oprávněna mít na tomto pozemku stavbu
 2. je možné jej zřídit jako dočasné, maximálně s délkou trvání 99 let
 3. pokud vlastník nemá v úmyslu na svém pozemku stavět, může pozemek dočasně přenechat osobě jiné, které umožní na pozemku stavět

VLASTNÍK POZEMKU NENÍ VLASTNÍKEM STAVBY

 1. budova stojící na pozemku, jehož vlastníkem je osoba odlišná od vlastníka budovy, je i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku samostatnou nemovitostí zapsanou v katastru nemovitostí
 2. i nadále je zachován stav odlišného vlastníka pozemku a odlišného vlastníka stavby, stavba není součást pozemku, na němž je zřízená
 3. pokud bude chtít vlastník stavby stavbu prodat, bude ji muset nejprve nabídnout ke koupi vlastníkovi pozemku
 4. pokud si vlastník pozemku koupí i budovu na něm stojící, dojde ke spojení vlastnictví stavby a pozemku a taková stavba přestane být ze zákona oddělenou právní věcí a stane se součástí pozemku

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

 1. nový občanský zákoník zavádí pro strany předkupního práva nové pojmy:

  • předkupník – ten, kdo má přednostní právo věc koupit
  • koupěchtivý – ten, kdo věc kupuje

PŘESTAVEK

 1. nevědomky přestavíte např. kousek budovy do druhého pozemku
 2. část, která je přestavěná je přestavek

PŘÍDATNÉ SPOLUVLASTNICTVÍ

 1. je nerozlučně spjato s vlastnictvím věci nebo podílu
 2. samostatný převod takové věci nebo podílu na věci v přídatném spoluvlastnictví není možný
 3. jde např. o zahrádkářskou cestu v zahrádkářské kolonii, kterou využívají všichni

ROZHRADA

 1. přirozená hranice pozemku v terénu (plot, příkop, strouha, stromová alej …)
 2. je to tedy cokoliv, co dva pozemky nějakým vizuálním způsobem odděluje

SVĚŘENECKÝ FOND

 1. je novinkou nového občanského zákoníku (zákon. č.89/2012 Sb.)
 2. je institut práva, který umožní, aby byl vyčleněn určitý majetek s určením jeho účelu (téměř jakéhokoliv)
 3. je to veřejná listina a vzniká při vzájemném působení dvou nebo více činitelů:

  • zakladatel svěřeneckého fondu (fyzická osoba i pránická osoba, jež se rozhodne vyčlenit část svého majetku do svěřeneckého fondu)
  • správce svěřeneckého fondu (ten kdo spravuje svěřenecký fond)
  • obmyšlený (kdokoliv)
 4. budou zřizovány pro účely např.:

  • dědictví
  • charitativní účely
  • investování
  • správa společnosti
  • svěřenecký fond – vyplácení renty

PODNÁJEM NEBUDE, NAHRADÍ JEJ SLOVO NÁJEM

 1. Smlouva nájemní

  • Smlouva nájemní
  • Pacht – odlišuje se od nájmu tím, že kromě práva užívat, zahrnuje navíc právo požívat věc, brát z ní užitky

   • propachtovatel
   • pachtýř

ZÁVDAVEK

 1. je to potvrzení o uzavření smlouvy s částečnou platbou
 2. zástava nebo záloha, také forma předplaty

  • zavdavatel
  • závdavce

SMLOUVA O PŮJČCE

 1. nově je nazývána zápůjčka
 2. obsah smlouvy zůstává stejný

  • zápůjčitel
  • vydlužitel

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

 1. Smlouva o výpůjčce – stanoví se termín vrácení, bezplatné dočasné užívání

  • půjčitel
  • vypůjčitel
 2. Výprosa – nestanoví se termín vrácení, bezplatné užívání

  • půjčitel
  • výprosník

DĚDICKÉ PRÁVO

 1. dědická smlouva – zaživa zvolíte dědice majetku a též můžete uvést podmínky
 2. závěť

  • formou notářského zápisu
  • lze uzavřít ústní smlouvu závěti, kde musejí být tři svědci
 3. zákon – dědí se dle zákona

ODKAZ

 1. v závěti lze odkázat vše např. manželovi, ale část majetku (např. vázu) odkážete kamarádce, která je tedy odkazovník
 2. odkazovník neručí za dluhy zůstavitele
 3. příjmy nabyté odkazem jsou od daně osvobozené

ODPISY

 1. odpisy – odpisuje vlastník nebo nájemce

  • kdo odpisuje je odpisovatel
Kontakty

Ing. Michaela Hanzlíková
účetnictví, daně, mzdy
+ 420 776 335 511

Miluše Matejovová
účetnictví, daně
+ 420 734 266 081

info@uctopro.cz
www.uctopro.cz