Nabízíme celou škálu účetních služeb

Účetnictví

 • zpracujeme prvotní účetní doklady
 • vedeme hlavní knihu, knihy závazků a pohledávek
 • sledujeme salda a upozorňujeme na platby
 • vedeme evidenci krátkodobého majetku, karty dlouhodobého majetku
 • sledujeme obrat pro účely zákona o DPH
 • zpracujeme účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • vypracujeme podrobnou inventarizaci účtů
 • kontrolní hlášení
 • zpracujeme přiznání k DPH, výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH, souhrnné hlášení
 • vypočteme zálohy na silniční daň a sestavíme přiznání k silniční daňi
 • sestavíme přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí)
 • zpracujeme přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zastoupíme Vás na úřadech

Daňová evidence

 • zpracujeme prvotní účetní doklady
 • vedeme deník příjmů a výdajů
 • vedeme knihy pohledávek a závazků
 • vedeme evidenci krátkodobého majetku, karty dlouhodobého majetku
 • kontrolní hlášení
 • zpracujeme přiznání k DPH, výpis z evidence pro daňové účely dle § 92a zákona o DPH, souhrnné hlášení
 • zpracujeme účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • vypočteme zálohy na silniční daň a sestavíme přiznání k silniční daňi
 • sestavíme k přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí)
 • zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • zastoupíme Vás na úřadech

Mzdová agenda
 • přihlásíme zaměstnavatele i jeho zaměstnance u OSSZ, zdravotních pojišťoven, k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • měsíčně zpracujeme mzdy – výpočet mzdy, odvody sociálního, zdravotního pojištění a záloh na daně, připravíme hromadný příkaz k úhradě
 • odevzdáme měsíční výkazy na příslušné úřady – vlastníme elektronický podpis pro komunikaci s úřady
 • vypočteme pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • vedeme mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)
 • provedeme vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů FO
 • zastoupíme Vás na úřadech